HG nr. 204/1994 - contravenţii pe calea ferată

Legislaţia la zi în domeniul transportului public

HG nr. 204/1994 - contravenţii pe calea ferată

Mesajde Dr2005 » Vin 18 Sep 2015, 11:50

Hotărârea Guvernului nr. 203/1994 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române

Publicat in MOF nr. 141 - 03/06/1994
Republicare 1 MOF nr. 24 - 14/02/1997

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 14/02/1997

Actul a fost amendat de cãtre: Hotărâre nr. 108/2002, Hotărâre nr. 19/2007

Art. 1. - Faptele care constituie contravenţii la normele privind transporturile pe căile ferate române, sancţiunile care se aplică şi organele împuternicite să constate şi să sancţioneze aceste fapte sunt cele stabilite în prezenta hotărâre.
Art. 2. - Constituie contravenţii la normele privind transporturile pe căile ferate române următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
1. intrarea pe peroanele staţiilor stabilite de S.N.C.F.R. fără legitimaţie de călătorie sau fără bilet de peron;
2. refuzul de a elibera locul ocupat, care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimaţia de călătorie, precum şi refuzul de a ceda altor călători locurile ocupate în plus, în mod abuziv sau în compartimentul rezervat pentru "Mama şi copilul", atunci când nu are drept la acesta;
3. călătoria cu legitimaţie de călătorie fără supliment de viteză, tichet de rezervare a locului, supliment de cuşetă, pat sau cabină, la o clasă superioară aceleia pentru care se posedă legitimaţia sau pe o rută ocolitoare, precum şi continuarea călătoriei întrerupte, cu legitimaţia nevizată, în cazul în care viza este obligatorie, dacă nu se achită pe loc tarifele corespunzătoare;
4. vinderea cu suprapreţ a unei legitimaţii de călătorie;
5. vinderea de legitimaţii de călătorie în alte locuri decât cele stabilite de S.N.C.F.R. sau de persoane neautorizate de aceasta;
6. călătoria pe bază de legitimaţie de călătorie gratuită, de abonament sau de legitimaţie de călătorie cu reducere, fără a prezenta actul de identitate sau alt act doveditor din care să rezulte dreptul la aceasta;
7. călătoria fără legitimaţie de călătorie şi refuzul de a plăti taxele tarifare de către călători, călătoria cu legitimaţie de călătorie nevizată la plecare, în cazurile în care viza este obligatorie, sau pe baza unei legitimaţii al cărei termen de valabilitate a expirat, ori care a fost eliberată pentru o staţie de destinaţie ce a fost depăşită sau care aparţine unei alte persoane, în cazul legitimaţiilor nominale ori ale căror date au fost modificate, precum şi continuarea călătoriei întrerupte, în cazul când se folosesc legitimaţii care nu dau dreptul la întreruperi, dacă nu se achită pe loc tarifele corespunzătoare. Militarilor în termen şi asimilaţilor acestora li se aplică măsuri disciplinare potrivit art. 44 din Legea nr. 32/1968;
8. pătrunderea, staţionarea sau călătoria în trenuri de marfă, de lucru, de probă, speciale, trenuri-macara, pluguri de zăpadă, pe tendere, în vagoane de bagaje, de marfă, de poştă, de încălzit trenurile, în cabinele de conducere ale automotoarelor şi în drezine, fără legitimaţie de călătorie sau autorizaţie valabilă pe aceste trenuri sau vehicule;
9. fumatul în sălile de aşteptare şi în camera "Mama şi copilul" din staţii, în compartimente, în vagoanele-restaurant, precum şi în alte locuri unde interzicerea fumatului este adusă la cunoştinţă prin afişe sau semne corespunzătoare;
10. transportul în vagoanele de călători al păsărilor sau animalelor vii, al bagajelor care depăşesc limitele de volum şi greutate stabilite de S.N.C.F.R. sau care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de tarif sau alte dispoziţii legale, în absenţa vagonului de bagaje sau dacă se refuză predarea lor la acesta cu plata tarifelor corespunzătoare;
11. exercitarea comerţului în trenuri sau staţii fără autorizaţie eliberată de organele de cale ferată sau de alte organe competente;
12. lipirea de afişe, răspândirea de pliante publicitare în trenuri sau în staţii, fără acordul scris dat de unităţile de cale ferată;
13. intrarea sau staţionarea persoanelor neautorizate în incinta unităţilor de cale ferată unde accesul este interzis prin afişe sau semne corespunzătoare, precum şi refuzul de a o părăsi de îndată;
14. conducerea sau lăsarea animalelor să traverseze sau să staţioneze în zona căilor ferate, cu sau fără pază, în alte locuri decât cele stabilite în acest scop, precum şi păşunatul animalelor în aceste zone fără autorizarea unităţilor de cale ferată sau fără respectarea reglementărilor specifice;
15. mersul pe jos, călare sau cu orice vehicul - în afară de cele aparţinând căii ferate - pe liniile şi podurile de cale ferată sau traversarea liniilor prin alte locuri decât cele stabilite în acest scop;
16. deschiderea uşilor exterioare ale vagoanelor în timpul cât trenul se află în mers, blocarea uşilor exterioare şi frontale ale vagoanelor în timpul staţionării trenurilor, folosirea W.C.-urilor vagoanelor în timpul opririi şi staţionării trenurilor;
17. apelarea la mila călătorilor sau practicarea jocurilor de noroc în trenuri sau în unităţile de cale ferată;
18. spargerea geamurilor vagoanelor, mijloacelor de remorcare sau clădirilor aflate în proprietatea căilor ferate;
19. tulburarea fără drept a liniştii călătorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte, larmă sau alte forme;
20. comportarea necuviincioasă şi ţinuta necorespunzătoare faţă de ceilalţi călători şi faţă de personalul căilor ferate aflat în exerciţiul funcţiunii ori împiedicarea acestuia de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu;
21. provocarea de scandal în mijloacele de transport sau în incinta unităţilor de cale ferată;
22. refuzul călătorilor-consumatori de a părăsi vagonul-restaurant sau vagonul-bar după ora de închidere sau la cererea îndreptăţită a unui salariat care deserveşte vagonul respectiv;
23. fumatul în incinta magaziilor de mărfuri, bagaje sau mesagerii, în depozite, în apropierea mărfurilor inflamabile sau explozibile sau în alte locuri unde interzicerea fumatului este adusă la cunoştinţă prin afişe sau semne corespunzătoare;
24. călătoria pe scări, tampoane sau pe acoperişul vagoanelor din trenurile de călători, urcarea sau coborârea din vagoane prin alt loc decât cel permis;
25. nerespectarea, de către însoţitorii desemnaţi de beneficiarii de transport ai expediţiilor de mărfuri, a obligaţiilor ce le revin în timpul transportului cu privire la locul pe care aceştia trebuie să-l ocupe în trenurile de marfă, la paza mărfurilor, îngrijirea şi adăparea vietăţilor, curăţarea vagoanelor, precum şi la regulile pentru prevenirea incendiilor, asigurarea poziţiei şi stabilităţii încărcăturii;
26. executarea manevrelor de vagoane pe liniile staţiilor de către personalul aparţinând predătorilor sau destinatarilor, fără consimţământul personalului de serviciu al staţiei şi fără supravegherea unui agent autorizat al acesteia;
27. acţionarea semnalului de alarmă şi a frânei de mână a vagoanelor pentru motive nejustificate de un pericol iminent pentru siguranţa trenului sau a călătorilor;
28. acţionarea elementelor instalaţiei de frână montate în exteriorul vagoanelor, izolarea sau punerea în funcţiune a acestora de către persoane neautorizate;
29. acţionarea de către persoane neautorizate a sistemelor de descărcare a vagoanelor de marfă specializate, precum şi acţionarea instalaţiilor ce servesc la iluminatul şi încălzitul mijloacelor de transport sau în alte locuri, care deservesc pe călători;
30. aruncarea de obiecte de orice fel pe fereastră sau pe uşa vagonului;
31. aruncarea asupra călătorilor sau asupra mijloacelor de transport feroviar cu pietre sau cu alte obiecte, cu substanţe inflamante, iritante ori cu efect paralizant, corosive sau care murdăresc;
32. depozitarea recoltei în zona de protecţie a căilor ferate împotriva incendiilor sau neefectuarea brazdelor de apărare a recoltelor aşezate în vecinătatea acestei zone;
33. extragerea pietrei, nisipului şi lutului din zona căii ferate, depozitarea de materiale în şanţurile de scurgere a apelor sau în zona căii ferate, afectarea lucrărilor de apărare şi consolidare a platformei căii ferate şi a lucrărilor de artă sau efectuarea de lucrări ori de plantaţii neautorizate în zona căii ferate;
34. scrierea sau desenarea neautorizată, pe pereţii clădirilor sau ai vagoanelor, murdărirea clădirilor, vagoanelor, instalaţiilor, spaţiilor din incinta staţiilor şi din zona căilor ferate, dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunţurilor şi afişelor;
35. necurăţarea vagoanelor, a locurilor de încărcare-descărcare sau a drumurilor de acces după efectuarea operaţiunilor de încărcare-descărcare a mijloacelor de transport;
36. executarea de construcţii fără autorizarea S.N.C.F.R. sau depozitarea de substanţe ori materiale inflamabile în zona de protecţie a căilor ferate împotriva incendiilor;
37. instalarea, într-o zonă de 1 km depărtare de axa liniei căii ferate, în linie curentă, sau de 500 m depărtare de axa staţiilor, de lumini colorate sau semne exterioare care pot conduce la confuzii în semnalizarea circulaţiei trenurilor;
38. nerespectarea prescripţiilor feroviare pentru încărcarea şi asigurarea încărcăturilor în mijloacele de transport ale căii ferate, de ambalare şi transport al produselor periculoase, precum şi neasigurarea sau neînchiderea părţilor mobile ale mijloacelor de transport ale căii ferate;
39. transportul în vagoanele de călători, de bagaje şi mesagerii al obiectelor sau substanţelor inflamabile, explozive, radioactive, urât mirositoare sau otrăvitoare ori al altor materii şi obiecte periculoase care, potrivit legii, nu sunt permise la transport;
40. ruperea sigiliilor de asigurare a integrităţii mărfurilor de la mijloacele de transport feroviar de către alte persoane decât cele autorizate şi în alte situaţii decât cele prevăzute în reglementările feroviare;
41. deteriorarea vagoanelor de marfă în timpul operaţiunilor de încărcare-descărcare prin folosirea de utilaje, instalaţii sau sisteme de încărcare-descărcare, altele decât cele prevăzute în normativele S.N.C.F.R. sau avizate de aceasta;
42. avarierea vagoanelor de marfă prin deformarea şasiului şi a cutiei, datorită încărcării neglijente, supraîncărcării sau încărcării mărfii la temperaturi ridicate peste temperatura mediului ambiant;
43. deteriorarea vagoanelor de marfă prin încărcarea lor cu alte produse decât cele pentru care sunt destinate;
44. deteriorarea vagoanelor prin distrugerea sau sustragerea mobilierului, instalaţiilor, accesoriilor şi a altor materiale;
45. deteriorarea instalaţiilor şi a altor bunuri din incinta staţiilor sau din linie curentă, precum şi modificarea amplasamentului sau a poziţiei instalaţiilor sau lucrărilor din zona căii ferate;
46. degradarea clădirilor, peroanelor, grădinilor, parcurilor şi plantaţiilor din staţii sau din zona căii ferate;
47. producerea de pagube sau deteriorarea în timpul transportului, încărcării-descărcării vagoanelor, conteinerelor, a altor mijloace de transport feroviar, datorită nerespectării instrucţiunilor de exploatare a acestora de către expeditor sau destinatar;
48. tăierea firelor liniilor aeriene de telecomunicaţii, deteriorarea cablurilor telefonice, de semnalizare şi electrice, spargerea izolatorilor, aruncarea de corpuri străine pe fire, scoaterea sau deteriorarea reperelor de cabluri subterane, blocarea transmisiilor sau semnalelor, spargerea becurilor sau a altor corpuri de iluminat aferente liniilor şi instalaţiilor de căi ferate;
49. ocuparea, fără autorizaţie (aprobare) eliberată de către organele competente de cale ferată, a unor spaţii sau suprafeţe de terenuri din staţii sau din zona căilor ferate, în scopul exercitării de activităţi comerciale ori de altă natură, precum şi depozitarea de materiale;
50. deteriorarea, mutarea sau acoperirea cu material de construcţii a bornelor din zona căii ferate, a marcajelor de siguranţă a circulaţiei feroviare, inclusiv a cofretelor cu componente electronice de semnalizare, de blocare sau de telecomunicaţii;
51. depozitarea de gunoaie, reziduuri industriale, carcase de maşini sau utilaje în zona căii ferate, infestarea cu substanţe poluante sau dejecţia de reziduuri de orice natură în şanţurile de scurgere a apelor ori în zona căii ferate;
52. pătrunderea, fără autorizaţie specială, în spaţiile feroviare (staţii, peroane, săli de aşteptare, camera "Mama şi copilul", biroul de mişcare, tranzit, rampe de încărcare-descărcare, magazii de mărfuri, garnituri de trenuri în aşteptare, în trenurile de călători în circulaţie şi altele asemenea), având cu sine substanţe inflamabile interzise la transport ori primite în anumite condiţii sau altele asemenea şi care pot provoca avarierea, degradarea sau distrugerea materialului rulant, a instalaţiilor, a aparatelor de cale ferată, a clădirilor şi a altor unităţi ale căii ferate;
53. pătrunderea în zona căii ferate, fără autorizaţie specială, cu substanţe radioactive generatoare de infrasunete sau surse de laser active.
Art. 3. - Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 50.000 lei la 80.000 lei, cele de la pct. 1 şi 3;
b) cu amendă de la 150.000 lei la 200.000 lei, cele de la pct. 9 şi 12;
c) cu amendă de la 200.000 lei la 250.000 lei, cele de la pct. 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 23, 24 şi 34;
d) cu amendă de la 250.000 lei la 300.000 lei, cele de la pct. 38;
e) cu amendă de la 400.000 lei la 500.000 lei, cele de la pct. 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 35 şi 40;
f) cu amendă de la 500.000 lei la 600.000 lei, cele de la pct. 4, 5, 11, 18, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 43, 44 şi 47;
g) cu amendă de la 600.000 lei la 800.000 lei, cele de la pct. 36, 39, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50 şi 51;
h) cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei, cele de la pct. 52 şi 53.
Mărfurile şi produsele care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 2 pct. 11, precum şi sumele de bani şi lucrurile dobândite în mod vădit prin săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 2 pct. 17 se confiscă şi se valorifică în condiţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. Confiscarea se aduce la îndeplinire de către organul care a dispus această măsură.
În cazul faptelor prevăzute la art. 2 pct. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 şi 53, contravenientul este obligat şi la plata despăgubirilor pentru recuperarea pagubelor produse prin contravenţie.

--------------------------------------------------------------------------------

Modificat de Hotărâre nr. 108/2002 in data de 18 februarie 2002


Modificat de Hotărâre nr. 19/2007 in data de 19 ianuarie 2007
Art. 4. - Constatarea contravenţiilor se face de către şefii de staţii, operatorii programatori, impiegaţii de mişcare, şefii de tren, şefii de manevră, conductorii de tren, magazinerii, veghetorii de încărcare, şefii depourilor de locomotive, şefii remizelor de locomotive, şefii reviziilor de vagoane, şefii de tură de la reviziile de vagoane, revizorii tehnici de vagoane, şefii secţiilor de întreţinere a căii ferate, picherii, maiştrii, şefii de districte linii, lucrări de artă şi clădiri, şefii secţiilor şi districtelor de electrificare, centralizare şi telecomandă din unităţile din structura S.N.C.F.R., pentru contravenţiile săvârşite în sfera lor de activitate.
Pot constata contravenţii şi alţi angajaţi ai căilor ferate împuterniciţi în acest scop de Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, precum şi ofiţerii şi subofiţerii din Poliţia pentru transporturi feroviare din cadrul Ministerului de Interne şi ofiţerii şi subofiţerii din transporturile militare din Ministerul Apărării Naţionale, pentru călătorii ce utilizează documente militare de transport.
Art. 5. - Persoanele menţionate la art. 4 alin. 1, cu excepţia şefilor de manevră, magazinerilor şi veghetorilor de încărcare, sunt în drept să aplice şi sancţiunea pentru contravenţiile constatate.
În cazul contravenţiilor constatate de şefii de manevră, magazinerii şi veghetorii de încărcare, sancţiunile se aplică de impiegaţii de mişcare, operatorii programatori sau şefii de staţie.
În cazul contravenţiilor constatate de organele de control împuternicite de Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, sancţiunile se aplică de şefii de tren sau de către conductorii de tren pentru contravenţiile constatate în tren, iar pentru cele constatate în unităţile de cale ferată sancţiunile se aplică de şefii acestor unităţi.
Ofiţerii şi subofiţerii din Poliţia pentru transporturi feroviare, precum şi ofiţerii şi subofiţerii din transporturile militare, în lipsa organelor S.N.C.F.R., sunt în drept să aplice sancţiunea pentru contravenţiile prevăzute la art. 2 pct. 1, 2, 4, 5, 9, 11-24, 27-35 şi 41-49.
Pentru contravenţiile prevăzute la celelalte puncte, sancţiunea se aplică de organele de cale ferată menţionate la art. 4, împuternicite să aplice sancţiuni.
Art. 6. - Despăgubirile datorate pentru pagubele materiale cauzate prin săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 2 se stabilesc, de regulă, o dată cu aplicarea amenzii sau prin deviz, pe baza tarifelor în vigoare la data săvârşirii contravenţiei, cuprinse în lista anexă la "Instrucţia de tratare a lipsurilor şi vătămărilor la vagoane" sau în alte instrucţiuni aprobate de Societatea Naţională a Căilor Ferate Române.
În cazul producerii de lipsuri şi degradări la mijloacele de transport aparţinând altor administraţii de cale ferată, pentru care S.N.C.F.R. achită despăgubirile în valută, valoarea ce va fi suportată de contravenient se va stabili ţinându-se seama de cursul de schimb valutar în vigoare la data producerii pagubei.
Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, întocmite de ofiţerii şi subofiţerii din Poliţia pentru transporturi feroviare, în care se prevede plata despăgubirilor, precum şi cele întocmite pentru contravenţiile menţionate la art. 2 pct. 3, 6-8, 10, 25, 26 şi 36-40 se vor trimite regionalelor de căi ferate în raza cărora s-a săvârşit contravenţia. Totodată, pentru militarii din Ministerul Apărării Naţionale, copii de pe procesele-verbale de constatare a contravenţiei se vor trimite serviciilor regionale de transporturi militare şi, respectiv, Direcţiei secretariat.
Art. 7. - În cazul contravenienţilor care nu au avut asupra lor actul de identitate, legitimaţia militară, ordinul militar de serviciu sau dacă de pe actul prezentat nu s-a putut stabili exact domiciliul, iar pentru identificarea acestora S.N.C.F.R. a achitat taxele solicitate de organele de paşapoarte, de poliţie sau financiare, după caz, la care s-a intervenit pentru comunicarea datelor necesare, contravenienţii vor suporta şi contravaloarea taxelor de identificare.
Art. 8. - Sancţiunea aplicată pentru contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre, săvârşite de salariaţi din sectoarele de activitate ale Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, nu înlătură posibilitatea de a se aplica şi sancţiuni disciplinare.
Art. 9. - Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei cel în cauză poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.
Plângerea, însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei, se depune la regionala de căi ferate din care face parte agentul constatator, care o va trimite, de îndată, judecătoriei în a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia.
În situaţiile prevăzute la art. 6 alin. 3, plângerea, însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a amenzii, se depune la regionala de căi ferate de care aparţine agentul constatator.
Art. 10. - Plângerea se soluţionează de judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia.
Art. 11. - Dispoziţiile prezentei hotărâri se întregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
Art. 12. - Prezenta hotărâre intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pe aceeaşi dată, prevederile art. 2-6 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2.507/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe calea ferată, auto, pe apele naţionale şi teritoriale, precum şi folosirea şi menţinerea în bună stare a drumurilor naţionale, şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
Avatar utilizator
Dr2005
Site Admin
 
Mesaje: 2731
Membru din: Dum 21 Oct 2012, 22:25
Localitate: Bucureşti, Sector 6, Drumul Taberei

Re: HG nr. 204/1994 - contravenţii

Mesajde Dr2005 » Vin 18 Sep 2015, 12:02

Hotărârea Guvernului nr. 19/2007 privind modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 203/1994 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 19/01/2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,


Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


Articol unic. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 203/1994 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 14 februarie 1997, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3. - Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 100 lei la 250 lei, cele de la pct. 1 şi 3;
b) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, cele de la pct. 9 şi 12;
c) cu amendă de la 250 lei la 400 lei, cele de la pct. 2, 6, 7, 8, 10, 16, 19, 23, 24 şi 34;
d) cu amendă de la 300 lei la 600 lei, cele de la pct. 38;
e) cu amendă de la 350 lei la 800 lei, cele de la pct. 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 35 şi 40;
f) cu amendă de la 500 lei la 750 lei, cele de la pct. 4, 5, 11, 18, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 43 şi 47;
g) cu amendă de la 400 lei la 500 lei, cele de la pct. 36, 39, 41, 42, 46, 49, 50 şi 51;
h) cu amendă de la 600 lei la 900 lei, cele de la pct. 52 şi 53.
Mărfurile şi produsele care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 2 pct. 11, precum şi sumele de bani şi lucrurile dobândite în mod vădit prin săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 2 pct. 17 se confiscă şi se valorifică în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Confiscarea se duce la îndeplinire de organul care a dispus această măsură.
În cazul faptelor prevăzute la art. 2 pct. 41, 42, 43, 46, 47 şi 53, contravenientul este obligat şi la plata despăgubirilor pentru recuperarea pagubelor produse prin contravenţie."
Avatar utilizator
Dr2005
Site Admin
 
Mesaje: 2731
Membru din: Dum 21 Oct 2012, 22:25
Localitate: Bucureşti, Sector 6, Drumul Taberei

Re: HG nr. 204/1994 - contravenţii pe calea ferată

Mesajde adriank1997 » Vin 12 Ian 2018, 22:55

Dr2005 scrie:[...]
1. intrarea pe peroanele staţiilor stabilite de S.N.C.F.R. fără legitimaţie de călătorie sau fără bilet de peron;
[...]

Asta mi se pare o prostie, eu dacă vreau să-mi aștept o rudă să înțeleg că n-am voie să stau pe peron... :roll: :evil:
Avatar utilizator
adriank1997
 
Mesaje: 135
Membru din: Sâm 09 Dec 2017, 13:29
Localitate: Buzău

Re: HG nr. 204/1994 - contravenţii pe calea ferată

Mesajde CA 205 » Sâm 19 Mai 2018, 13:03

Asa si trebuie sa fie! In toate tarile civilizate iti este interzisa intrarea pe peron fara a detine biletul de calatorie aferent.
Pacat ca la noi nu se respecta. :evil:
CA 205
 
Mesaje: 23
Membru din: Joi 23 Noi 2017, 10:59

Re: HG nr. 204/1994 - contravenţii pe calea ferată

Mesajde Dr2005 » Dum 20 Mai 2018, 14:02

Nu are cum să se respecte, pentru că HG-ul nu a mai fost adaptat după reorganizarea SNCFR din 1998. Practic, nu are cine să stabilească staţiile în care nu ai voie decât cu bilet. În prezent, SNCFR are un singur angajat - şi ăla detaşat de la CFR Marfă. Anterior, ultimul preşedinte SNCFR a fost menţinut şi după pensionare, numai că, între timp, a făcut infarct şi a murit.
Avatar utilizator
Dr2005
Site Admin
 
Mesaje: 2731
Membru din: Dum 21 Oct 2012, 22:25
Localitate: Bucureşti, Sector 6, Drumul Taberei

Re: HG nr. 204/1994 - contravenţii pe calea ferată

Mesajde CA 205 » Dum 24 Iun 2018, 14:09

Ca in Romania! :lol:
CA 205
 
Mesaje: 23
Membru din: Joi 23 Noi 2017, 10:59


Înapoi la Legislaţie

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

Acest site foloseşte cookie-uri - Termeni şi condiţii de utilizare
Powered by Dr2005